حوزه های کاری

پیشگامان فناوری دریچه یک شتابدهنده تخصصی است که در حوزه های زیر فعالیت می کند:

1- رزین
2- چسب
3- رنگ
4- عملیات سطحی و پوشش های صنعتی
5- مواد رنگزا و دیگر افزودنی های صنعت رنگ و چسب